Să trăim ca-n Europa!

UE manifestă preocupare privind reforma în sistemul judecătoresc din țara noastră

UE manifestă preocupare privind reforma în sistemul judecătoresc din țara noastră

02/06/2016
|
0 Comments
|

”Recentele evoluții în domeniul justiției din Republica Moldova nu contribuie la dispersarea preocupărilor exprimate de către Consiliul Afacerilor Externe în cadrul Concluziilor Consiliului din luna februarie cu privire la lipsa independenței sistemului judecătoresc și a agențiilor de aplicare a legii din țară”, – se spune în comentariului Purtătorului de Cuvânt al dnei Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, cu referire la evoluțiile recente în domeniul justiției în Republica Moldova, oferit Postului Radio Free Europe.

Uniunea Europeană cere Republicii Moldova, în mod special, să implementeze recomandările propuse în 2010 de către Consiliului Europei privind independența, eficiența și responsabilitățile judecătorilor, care constată inter alia că “interpretarea legii, evaluarea faptelor sau deliberarea asupra probelor utilizare de către judecători pentru a face constatări cu privire la cazuri nu aduce cu sine răspundere penală, cu excepția cazurilor de intenție criminală”, că “judecătorii nu ar trebui să poarte răspundere individuală în cazurile în care decizia acestora este anulată sau modificată de instanța de apel”, și că “interpretarea legii, evaluarea faptelor sau deliberarea asupra probelor utilizare de către judecători pentru a face constatări cu privire la cazuri nu presupune răspundere civilă sau disciplinară, cu excepția cazurilor de intenție criminală sau neglijență severă”.

Uniunea Europeană mai subliniază că, conform recomandărilor Consiliului Europei, în orice situație, acțiunile disciplinare ar trebui luate de către o autoritate independentă sau o judecătorie care garantează un proces de judecata echitabil.
Opinia fermă a Uniunii Europene este că aceasta presupune nu doar faptul că orice decizie de ridicare sau oferire a imunității funcționale a unui judecător trebuie motivată și că motivul respectiv trebuie să fie făcut public, dar și să i se ofere judecătorului respectiv dreptul de a ataca decizia luată.

Reco­man­dările UE au fost sonorizate în con­tex­tul demersului făcut recent de pro­cu­ro­rul gene­ral cu refe­rire la por­ni­rea urmă­ri­rii penale în pri­vința jude­că­toa­rei Cur­ții de Apel Chi­și­nău, Domnica Manole, care, la 14 apri­lie 2016, a anu­lat hotă­rârea Comi­siei Elec­to­rale Cen­trale (CEC) din 30 mar­tie 2016. Hotărârea iniâială res­pin­gea orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum pro­pus de Plat­forma „Dem­ni­tate și Ade­văr” și obliga insti­tu­ția să ini­țieze acel refe­ren­dum repu­bli­can.

Amintim că, dosa­rul penal intentat pe numele judecatoarei Domnica Manole are la bază plân­gerea Comi­siei Elec­to­rale Cen­trale, iar Iurie Cio­can, pre­șe­din­tele insti­tu­ției, sus­ține că, acel demers a fost făcut pen­tru că „ni s-a creat impre­sia că acțiu­nea între­prinsă de jude­că­toa­rea Manole a fost una cu rea cre­dință”. La rân­dul său, pro­cu­ro­rul general-interimar, Edu­ard Haru­n­jen, a declarat că acest dosar este unul „de rutină” și pro­mite că demer­suri simi­lare vor mai fi făcute „dacă asta, cât de cât o să-i dis­ci­pli­neze pe jude­că­tori și o să-i pună să gân­dească îna­inte să ia o hotă­râre”.